T. V. Eye
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 1a
2000
chromogenic print
20" h x 24" w

M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 1b
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 1c
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 2a
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 2b
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 2c
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 2d
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 2e
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 3a
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 3b
2000
chromogenic print
20" h x 24" w
M. Apparition T. V. Eye chromogenic print
T. V. Eye, pt. 3c
2000
chromogenic print
20" h x 24" w